Software & Documenten - Spooky2 Nederland (2024)

Download hier de laatsteversie van Spooky2. Je vindt daar ook de nieuwste frequentiedatabase zowel als vele bruikbare PDF documenten die door onze teamleden zijn gemaakt.Om up-to-date te blijven van alle wijzigingen is het aan te raden om deze pagina regelmatig te bezoeken.De Spooky2 software and de gebruikershandleidingworden normaal gesproken om de twee maanden geupdate,en wel op de eerste dag van de maand.

Updates worden gewoonlijk om de twee maanden gedaan. De laatste updates zijn gemarkeerd met een symbool eronder. Eerdere updates vandezetwee-maandelijkseperiode worden gemarkeerdmet een symbool.

Full Package:

Spooky2 Starter Pack 20240115
Bevatde laaste Spooky2 software installer, de Spooky2 User’s Guide, the Spooky2 Quick Guide, ChainEditor 2.1, en de Spooky2 Resources Directory (alle apart hieronder gelinked).

OPMERKING: De bestanden die op deze site beschikbaar zijn, zijn ontwikkeld in een veilige, zandbakachtige omgeving die volledig geïsoleerd is van het internet. Ze zijn gegarandeerd 100% virusvrij. Windows 10 en Bit Defender melden soms fout-positieven, maar dit duidt op gebrekkige virusdetectiemethoden.

Wij raden u aan uw antivirussoftware uit te schakelen tijdens de installatie van Spooky2.

Software:

Spooky2 14 Januari 2024 Volledige installateur
(Software, vijf volledige databases, stuurprogramma’s en alle ondersteuningsbestanden).
Complete Install. Geschikt voor Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10.

Spooky2 DH experimentele presets 17 juli 2023
Bevat frequenties afgeleid van wichelroedelopen. De voorinstellingen voor de afstandsbedieningsmodus zijn nu allemaal overgeschakeld naar dual-mode-werking.

Softwaregidsen:

Spooky2 Gebruikershandleiding 25 januari 2020
Kennis is macht, en alles wat er te weten valt over Spooky2 kun je hier vinden, dus verdiep je in de materie – en neem het roer.

Spooky2 Quick Guide 28 februari 2019
Met deze handleiding kun je je nieuwe Spooky Rife-systeem snel opzetten en krijg je verkorte uitleg hoe je ermee kunt werken.

Spooky2 Guide de l’Utilisateur september 2018
Onze dank voor het vertalen gaat naar Sebastien Mercier.

Spooky2FAQ 19 May 2015
Algemene gebruikersvragen worden beantwoord en er is ook een woordenlijst toegevoegd.

HeaWea MicroGen Instructies 2022
Deze handleiding helpt u de gedetailleerde gebruiksmethode van de Heawea Microgen te begrijpen.

Hardware gidsen:

Spooky2 GeneratorX Gebruikershandleiding februari 2018
De informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan met ’s werelds krachtigste Rife-generator.

Spooky2-Central-Gebruikershandleiding maart 2017
Alle know-how die je nodig hebt om alles te halen uit ‘s-wereld’s meest geavanceerde Rife systeem. Geupdate voor Spooky2 op Spooky2 op 20170308.

Spooky Radionics Manual 2nd Edition
Voeg de kracht van subtiele esotherische energieëntoe aan jouw Spooky2 rig, met Spooky Radionics.

Spooky2Database:

Spooky2programma’s A–Z oktober 2016
Doorzoekbare alfabetische lijst van alle namen van condities en pathogenen in de Spooky2database.

Handige documenten:

Spooky2in Linux or Mac 17 Aug 2014
Hoe installer je Spooky2 opeen Linux of Apple Macintosh computer.

Spooky2-bronnenmap
Alle Spooky2 hulp-en technische assistentiebronnen in een PDF met doorkliklinks.

Technische handleidingen:

Spooky2–XM Generator gebruikershandleiding
Technische fabriekshandleiding voorde Spooky2-XM frequentiegenerators. NIET noodzakelijkvoor Spooky2 gebruik.

LEGACY-BESTANDEN:

Spooky2 Power Fix x86 Portable
Dit “portable” hulpprogrammaatje (geen installatie vereist) wijzigt de USB-instellingen van je XM-generator. “Dit appje verandert de programmering op de USB-interface, zodat de USB-kabel niet langer stroom kan leveren om de generator aan te sturen. Dit betekent dat we het netsnoer van de XM kunnen loskoppelen zonder dat het USB-communicatiebord door kan branden!”, aldus auteur Henrik Lorange, Dit hulpprogramma is alleen effectief voor XM-generatoren met een serienummer ouder dan 241XXXXX. Klik hier voor meer informatie.

Spooky Central Przewodnik Apr 2016 (Pools)
Met dank aan Janusz Czura voor het vertalen.

Spooky Central User’s Guide Feb 2016 (Italiaans)
Met dank aan Marcello Allegretti voor het vertalen.

Spooky Pulse Quick Start Guide Apr 2016
Korte gids voor het uitvoeren van scans met Spooky Pulse, jouw biofeedback accessoire voor Spooky2.

Spooky Pulse Quick Start Guide Sep 2015 (Italiaans)
Met dank aan Marcello Allegretti voor het vertalen.

LEGACY-BESTANDEN UDB1108S:

Spooky25 juni 2016 Full installer
Laatste versie die de UDB1108S-generator uitvoert. Complete install – software, database, drivers, plus alle support files. Werkt op alle Windows versies.

Spooky2EXE-patch voor 5 juni 2016
Bevat verscheidene fixes voor Spooky2 5 June 2016. Gebruik eerst de full installer hierboven, unzip vervolgens deze file en kopieer hem in je Spooky directory.

Spooky25 juni 2016 Italiaans Full installer
Laatste versie waarbij de UDB1108S-generator te gebruiken is. Complete install – software, database, drivers, and all support files. Werkt op alle Windows versies. Met dank aan Marcello Allegretti voor het vertalen.

Spooky2Gebruikershandleiding 5 juni 2016
Kennis is macht, en alles wat er te weten valt over Spooky2 kun je hier vinden. dus verdiep je in de materie – and neem het roer.

Spooky2Przewodnik Uzytkownika 5 juni 2016
Met dank aan Witold Pawlowski voor het vertalen, en aan Michal Jankowski voor het grafische werk en het formatteren.

Spooky2gidsen 1 april 2016 (Frans)
De Spooky2-gebruikershandleiding en Spooky Central-gids in één PDF. Onze dank aan Sebastien Mercier voor het vertalen.

UDB1108S Handleiding voor signaalgenerator
Technische handleiding van de fabrikant voor de UDB1108S-frequentiegenerator.

Ga verder naar de Quick Guide…

Software & Documenten - Spooky2 Nederland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5900

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.