Hoe het werkt - Spooky2 Nederland (2024)

Inhoudsopgave

Wie is Spooky2?

Spooky2 is het meest geavanceerde en veelzijdige Rife-systeem ter wereld. Het is sinds 2013 ontwikkeld door een internationaal team van elektronica-ingenieurs, technische ontwerpers, softwareontwikkelaars en Rife beoefenaars.

Gratis software-updates en onze grootste frequentiedatabase ter wereld zorgen ervoor dat Spooky2 altijd superieur zal zijn. Maar er zijn nog veel meer redenen om voor Spooky2 te kiezen.

Vanaf het begin heeft Spooky2 aan mensen een gemakkelijke manier geboden om hun gezondheid te herstellen zonder vast te zitten aan een machine. Met behulp van betaalbare Rife machines bieden we bij Spooky2 goede, eerlijke oplossingen en zetten we ons in om gezondheid terug te brengen voor jou en je familie. Daarom worden onze kosten zo laag mogelijk gehouden.

Hoe kanSpooky2 jou helpen?

De eenvoudigste manier om Rife en Spooky2 te begrijpen is om het te zien als een futuristisch multifunctioneel pistool dat verschillende soorten kogels kan afschieten – dodende en verzachtendefrequenties door gebruik te makenvan Rife frequentiegeneratoren. Frequenties zijn uniek omdat ze gemaakt zijn van onzichtbare elektromagnetische energie, niet van metaal. Afhankelijk van de golfvorm die wordt gebruikt om te bepalen hoe de kogel zich gedraagt, kan hij meerdere aanvallentoedienen aan de doelen in je lichaam.

Als je de frequentie van een ziektekiem kent, gebruik je een Spooky2-generator om de frequentie naar je lichaam te zenden. Hierdoor gaat die ziektekiem trillen. Door de vibratie worden pathogenenen parasieten aan stukken geslagen. Voor het verlichten van pijn en vooralgemene gezondheidsondersteuning is het proces heel anders en werkt het volgens het principe van frequentie-entrainment. Door de frequenties van een gezond orgaan of een robuust immuunsysteem naar jezelf uit te zenden, vindt er binnen een paar dagen frequentie-entrainment plaats en zal je lichaam er veel beter uit gaan zien.

Spooky2 Transmissies

Spooky2 is het eerste Rife-systeem dat alle vijf de modi voor frequentieoverdracht biedt. Gebruik alle vijf de modi voor een totale dekking – of blijf bij de modus die het beste bij je past.

De keuze is aan jou.

Plasma Mode

Plasma Mode is de krachtigste van alle Rife producten. Elk onderdeel dat wordt gebruikt bij de bouw van de Spooky2 Central, ons vlaggenschipen pronkstukvan het Spooky2 Rife Systeem. Plasma maakt de machine bij uitstek geschikt voor zwaar klinisch gebruik en gebruik in onderzoekslaboratoria, maar ook voor alledaagse thuissituaties. Het is de enige machine die we kennen die frequenties tot 3.500.000 Hz (3,5 MHz) kan uitzenden zonder dat er een verspillende en potentieel schadelijke vaste draagfrequentie nodig is.

Contact Mode

De Contactmodus is een zeer effectieve manier om frequenties in het lichaam te introduceren en ze snel te laten werken.

Met Spooky2 kun je een dynamische drager creëren die harmonisch gerelateerd is aan de audiofrequenties, wat een therapeutische waarde toevoegt, en deze kun je gebruiken in de Contactmodus. Er zijn verschillende soorten Contact-accessoires voor verschillende gebruikssituaties.

Remote Mode

Met behulp van het DNA van de ontvanger pastSpooky2 Remote verzachtendefrequenties toe op elke afstand. Moderne natuurkundigen hebben dit “kwantumverstrengeling”genoemd. Eenvoudig gezegd betekent ditdat als een deel van een systeem wordt verwijderd van dat systeem naar een andere locatie, elke actie die wordt uitgevoerd op datdeel ook onmiddellijk wordt uitgevoerd op het bovenliggende systeem en vice versa.

De Remote Mode kan perfect passen in je drukke levensstijl. Als je Spooky2 Remote gebruikt, hoef je niet in dezelfde kamer of in hetzelfde land te zijn. Alleen je DNA is nodig

ColdLaser Mode

Koude laser gebruikt veilige, niet-thermische lichtfotonen om de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam te versnellen. Het is vooral nuttig bij pijn, gewrichts- en neurologische problemen, wonden en brandwonden, gebitsproblemen, lymfeklierzwelling, oorsuizen, bot- en weefselregeneratie en nog veel meer.

BijSpooky2 hebben we twee verschillende Cold Laser accessoires die gebruikt kunnen worden voor Cold Laser oplossingen. Spooky2 Cold Laser Wrist is ontworpen om rond de pols gedragen te worden, waar het gemakkelijk de hele bloedtoevoer, de carpale tunnel en het meridiaancomplex kan herstellen. Spooky2 Cold Laser Twin wordt gebruikt voor gerichte toepassing op elk gebied van het lichaam en kan worden gebruikt in de mond of in de gehoorgang en neusgaten.

PEMF Mode

Pulsed Electromagnetic Field oplossing, beter bekend als PEMF, is een veilige en natuurlijke manier om je lichaamscellenop te laden zodat het de weg naar een betere gezondheid kan afleggen. PEMF richt zich op je lichaam op cellulair niveau om de celstofwisseling te stimuleren en je gezondheid te verbeteren.

Spooky2 heeft een product dat PEMF coilheet en dat gebruikt kan worden voor pijnbestrijding en frequentie-entrainment. Het kan alle soorten pijn bestrijden, vooral in botten en gewrichten.

Spooky2 Pulse

Spooky2 Pulse maakt van Spooky2 een krachtig onderzoeksinstrument dat correcte, maar ongrijpbare frequenties kan vinden.

Met Spooky2 optimaal scannen en programmasorteringkun je elk programma laden en jezelf ermee verzachten. Terwijl dit gebeurt, zal Spooky2 Pulse boven en onder elke frequentie in het programma vegen totdat het de exacte waarde vindt die voor jou het beste werkt. Je krijgt een programma met zeer nauwkeurige frequenties. Elke frequentie wordt gerangschikt op basis van hoe goed deze voor jou werkt. Geen enkel ander biofeedback systeem biedt deze buitengewone mogelijkheden.

Spooky2 Digitizer

Spooky2 Sample Digitizer kan worden gebruikt voor het direct GX-scannen van biologische monsters (urine, speeksel, bloed, enz.). Er zijn geen draden nodig. Het resultaat van een monsterscan is nauwkeurig, vanwege de hoge ratio van ziekteverwekkers in het monster. Spooky2 Sample Digitizer is het meest geschikt voor het vinden van ziekteverwekkers in je lichaam, en het kan automatisch deresultaatfrequenties verzenden voor het verbeteren van de gezondheid.

Samengevat heeft de Spooky2 Sample Digitizer de unieke mogelijkheid om biofeedback scans uit te voeren en frequenties toe te passen.

Spooky2 Colloïdaal Zilver

Veel mensen zijn niet bekend met colloïdaal zilver. Kort gezegd is colloïdaal zilver een colloïde dat bestaat uit minuscule zilverdeeltjes die in de vloeistof zweven.

Colloïdaal zilver bestaat meestal in vloeibare vorm. Onderzoek suggereert dat het zich hecht aan eiwitten op de celwanden van bacteriën, waardoor het hun celmembranen beschadigt. Hierdoor kunnen zilver-ionen de cellen binnendringen, waar ze de stofwisselingsprocessen van de bacteriën verstoren en hun DNA beschadigen, wat leidt tot de dood van de cellen.

Met het Spooky2 Colloidal Silver Generation Program is de golfvorm ontworpen om zeer kleine zilverdeeltjes van verschillende grootte te produceren. Volg de Spooky2 gids en je zult echtecolloïdaal zilver nanodeeltjes maken met een hoog zilvergehalte.

Hoe het werkt - Spooky2 Nederland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 5902

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.